Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective

Serviciul Ordine și Liniște Publică, Monitorizare Obiective se află în structura Direcției Siguranță și Ordine Publică, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. îndeplinește misiuni operative care impun prerogative de putere publică, precum punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative;
 2. menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Bucureşti, aprobat în condiţiile legii;
 3. acţionează pe teritoriul municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Bucureşti;
 4. menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Bucureşti, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea Municipiului Bucureşti sau a altor instituţii/servicii publice din subordinea Primarului General, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
 5. acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 6. participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 7. participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 8. participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 9. acordă, pe teritoriul Municipiului Bucureşti, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 10. intervine, pe teritoriul Municipiului Bucureşti, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 11. cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 12. acţionează prin patrulare pedestră şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul Municipiului Bucureşti, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti;
 13. acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 14. acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 15. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţii ale Primarului General;
 16. conduce la sediul D.G.P.L.C.M.B./structurii Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 17. asigură monitorizarea și paza obiectivelor şi bunurilor de interes public local şi privat din zona de competenţă, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucureşti conform planurilor de pază şi ordine publică;
 18. asigură monitorizarea și paza obiectivului special Primăria Municipiului Bucureşti (sediul central), precum şi al Prefecturii Municipiului Bucureşti şi a altor obiective date în competenţă instituţiei;
 19. acţionează împreună cu poliţia, jandarmeria, pompierii, protecţia civilă şi alte autorităţi prevazute de lege, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi de limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente în Municipiul Bucureşti;
 20. urmăreşte ca în planurile de monitorizare și pază să se prevadă toate punctele vulnerabile pătrunderii în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracţiei;
 21. verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Bucureşti, legate de problemele specifice structurii;
 22. cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 23. constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
 25. urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
 26. întocmeşte planul de măsuri pentru acţiunile operative cu ocazia misiunilor de transport valori cu dispozitivul aprobat, echiparea şi dotarea poliţiştilor locali participanţi la misiuni, itinerarii de deplasare, planificarea timpilor de începere, desfăşurare şi încetarea misiunii, factorii de risc, precum şi a metodelor, procedurilor şi activităţilor de bună practică;
 27. organizează şi execută paza transporturilor de bunuri şi valori, potrivit prevederilor planului de pază întocmit la nivelul instituției împreună cu unitatea ale căror bunuri sau valori se transportă;
 28. indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de către cel puţin o persoană înarmată, în cadrul localităţii şi de minim două în afara acesteia;
 29. mijloacele auto destinate transporturilor şi valorilor se dotează cu dispozitive speciale de pază şi alarmare destinate să asigure securitatea deplină a persoanelor însoţitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor special transportate şi se vor echipa cu staţii de emisie-recepţie pe frecvenţe aprobate.