Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Serviciul Logistic

Serviciul Logistic se află în structura Direcției Contencios, Registratură și Logistică, se subordonează Directorului Executiv, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. identifică direcţiile prioritare pentru dotarea formaţiunilor operative cu mijloace tehnice, planifică şi monitorizează realizarea obiectivelor stabilite, urmărind utilizarea eficientă a fondurilor financiare alocate prin buget;
 2. organizează,asigură baza materială necesară şi urmăreşte exploatarea corespunzătoare a autospecialelor, armamentului din dotarea instituției, organizează activitatea de reparaţii şi întreţinere a acestora în scopul prevenirii degradărilor premature;
 3.  evaluează oportunităţile de dezvoltare, asigură şi întreţine spaţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii, se ocupă de dotarea acestora cu aparatură şi mobilier;
 4. fundamentează şi elaborează programe logistice anuale şi multianuale la nivelul de activitate al tuturor compartimentelor;
 5. răspunde de gestionarea stocului și utilizarea armamentului și muniției, din dotarea instituției și, se asigură de respectarea prevederilor legale privind regimul armelor și munițiilor;
 6. organizează scoaterea din functiune, casarea, transferul și valorificarea bunurilor disponibilizate, cu respectarea prevederilor legale;
 7. asigură întreținerea și menținerea curățeniei în imobilele care aparțin instituției;
 8. răspunde de întreținerea instalațiilor imobilului, precum și a mobilierului din dotarea acestuia;
 9. asigură întreținerea echipamentelor destinate personalului de ordine publică pentru buna desfășurare a activității;
 10. exploatează în condiții optime baza materială necesară desfășurării activității de mentenanță;
 11. asigură buna executare a lucrărilor de întreținere, de utilizare rațională a materialelor consumabile și evidența bunurilor mobile și imobile, instalațiilor aferente mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de mică valoare sau scurtă durată și materialelor din dotarea instituției;
 12. ia măsuri pentru gospodărirea rațională a energiei electrice, combustibililor, apei, rechizitelor și a altor obiecte de inventar;
 13. propune reparațiile privind mobilierul, instalațiile aferente și celelalte mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în administrarea instituției, urmărește realizarea lucrărilor respectivă și participă la recepționarea acestora;
 14. aigură exploatarea în condiții optime a aparatelor de copiat, a instalațiilor de aer condiționat, a centralelor și aparatelor telefonice fixe și mobile;
 15. face propuneri pentru efectuarea reparațiilor curente sau capitale a imobilelor din patrimoniul instituției;
 16. asigură dotarea cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor la sediul instituției și la clădirile din administrarea acesteia;
 17. efectuează inventarierea patrimonului instituției conform legislației în vigoare;
 18. fundamentează propuneri pentru proiectele programelor de asigurare a instituției cu mijloace de mobilitate și gestionează evidența statistică a tuturor mijloacelor de resort aflate în dotare;
 19. organizează în mod unitar evidența de cadastru pentru toate imobilele aflate în proprietatea instituției;
 20. asigură păstrarea și conservarea patrimonului imobiliar al instituției, prin menținerea durabilității, funcționalității și siguranței în exploatarea contrucțiilor;
 21. menține relația cu furnizorii de servicii, bunuri și utilități curente;
 22. asigură pentru sediul instituției întreținerea spațiilor verzi și a căilor de acces;