Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / ALTE STRUCTURI / Serviciul Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă

Serviciul Resurse Umane, Securitate şi Sănătate în Muncă se subordonează direct Directorului General şi are următoarele atribuţii:

 1. asigură aplicarea legislaţiei privind angajarea, evaluarea, motivarea, formarea şi perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul D.G.P.L.C.M.B. ;
 2. asigură, prin personal specializat, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii personalului instituţiei din punct de vedere al pregătirii și perfecționării profesionale;
 3. asigură iniţierea documentaţiei privind elaborarea, modificarea, actualizarea organigramei, regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi a statului de funcţii, în baza concluziilor analizei şi a propunerilor primite de la compartimentele de specialitate, în vederea transmiterii acestora la Primăria Municipiului Bucureşti pentru iniţierea proiectelor de hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
 4. elaborează instrucţiunile necesare bunei funcţionări a compartimentelor din structura organizatorică a D.G.P.L.C.M.B. ;
 5. întocmeşte anual planul de ocupare a funcţiilor publice, precum şi revizuirea acestuia conform legii;
 6. monitorizează şi asigură consultanţă şi asistenţă în aplicarea măsurilor privind formarea profesională a salariaţilor din cadrul instituţiei, întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
 7. ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul D.G.P.L.C.M.B.  şi transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici toate informaţiile cuprinse în evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul acesteia;
 8. întocmeşte şi ţine evidenţa tuturor deciziilor date de către Directorului General privind activitatea instituţiei;
 9. stabileşte încadrarea pe funcţie şi salariile de încadrare pentru personalul instituţiei şi letransmite Serviciului Financiar-Contabilitate pentru introducere în aplicația de salarizare;
 10.  propune conducerii instutuţiei ocuparea posturilor vacante, în temeiul legii şi asigură completarea la zi a schemei de încadrare prin operarea tuturor modificărilor, conform dispoziţiilor primite;
 11. asigură recrutarea şi selecţia de personal, în funcţie de aptitudinile, experienţa şi competenţa candidaţilor raportate la necesităţile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului, organizând concursuri, în conformitate cu prevederile legale şi cu statul de funcţii al instituţiei;
 12. asigură secretariatul comisiilor de examinare în cazul angajării şi avansării personalului şi întocmirea formalităţilor necesare pentru desfăşurarea acestora;
 13. întocmeşte formalităţile necesare încadrării personalului: deciziile de angajare, contractele individuale de muncă, angajamentele de serviciu, adresele de transfer, pentru personalul din aparatul propriu;
 14. gestionează și păstrează, la zi, dosarele profesionale ale personalului instituţiei, luând măsurile de siguranță ce se impun;
 15. înregistrează şi ţine evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ale funcţionarilor publici din instituţie;
 16. verifică şi semnează statele de plată privind drepturile salariale ale personalului instuţiei (salarii, concedii de odihnă, concedii medicale);
 17. asigură relaţia cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în domeniul de activitate al serviciului, conform legii şi ţine evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, potrivit formatului stabilit de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 18. asigură relaţia cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, în domeniul de activitate al serviciului, conform legii şi ţine evidenţa funcţiilor contractuale şi a personalului contractual din cadrul instituţiei, potrivit programului REVISAL stabilit de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 19.  elaborează şi urmăreşte planul anual de ocupare, conform legii;
 20. elaborează, pe baza propunerilor stucturilor instituției, proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare și îl supune spre aprobare Directorului General, urmărind respectarea prevederilor acestuia;
 21.  asigură întocmirea formalităţilor necesare pentru obţinerea avizului de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea transformării posturilor vacante;
 22. gestionează fişele de post (evidenţă, actualizare, arhivare, înregistrare şi transmitere la salariaţi) pentru toţi angajaţii aparatului propriu şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;
 23. asigură secretariatul Comisiei de Disciplină, organizată la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile legale;
 24. întocmeşte legitimaţiile de serviciu, precum şi eliberarea de adeverinţe sau a altor documente solicitate de persoanele care au sau au avut calitatea de angajat al instituţiei;
 25. asigură, prin personal specializat, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii personalului instituţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 26. elaborează instrucţiuni proprii de aplicare a normelor de protecţie a muncii în funcţie de particularităţile procesului de muncă;
 27. asigură efectuarea instructajelor de securitate şi sănătate în muncă la angajare, pentru noii angajaţi, verifică efectuarea lunară, trimestrială, semestrială şi anuală a instructajului periodic de securitate şi sănătate în muncă, precum şi instructajul la locul de muncă şi întocmeşte rapoarte cu privire la cele constatate;
 28. colaborează cu medicul sau serviciul medical de medicina muncii la identificarea şi evaluarea factorilor de risc şi la fundamentarea programului de măsuri privind securitatea şi sănătatea muncii;
 29. asigură efectuarea controlului medical periodic pentru toţi salariaţii instituţiei, ţine evidenţa tuturor avizelor de medicina muncii şi ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa salariaţilor care au aviz cu „apt condiţionat” sau „inapt temporar” şi propune măsurile necesare;
 30. asigură completarea fişelor de expunere la riscuri şi efectuarea controlului medical la angajare pentru toţi salariaţii;
 31. ia măsuri, prin personalul specializat, în vederea efectuării măsurătorilor privind determinarea câmpului electromagnetic în cadrul sediilor instituţiei, interpretarea rezultatelor şi obţinerea avizelor necesare;
 32. asigură documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă;
 33. stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzătoare condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu;
 34. stabileşte pentru personalul instituţiei, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în domeniul protecţiei muncii, al prevenirii şi apărării împotriva incendiilor, corespunzătoare funcţiilor exercitate;
 35. organizează şi răspunde de serviciile de medicină a muncii cu sprijinul unor instituţii specializate pentru efectuarea testării medicale şi psihologice la încadrare, periodic şi la reluarea activităţii;
 36. asigură şi controlează cunoaşterea şi aplicarea de către întregul personal al unităţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite;
 37. participă la cercetarea accidentelor de muncă, ţine evidenţa acestora şi colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în luarea tuturor măsurilor prevăzute de lege în vederea prevenirii şi înlăturării cauzelor generatoare de accidente;
 38. întocmeşte planurile de prevenire şi stingerea incendiilor şi de evacuare a personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente, în caz de incendii, calamităţi naturale sau alte evenimente grave;
 39. urmăreşte respectarea întocmai a regulilor de prevenire a accidentelor în poligoane, săli de pregătire şi la locurile de muncă;
 40. lunar, sau ori de câte ori este nevoie, execută exerciţii şi antrenamente de cunoaştere şi aplicare a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, cu grupele constituite pentru fiecare locaţie;
 41. monitorizează starea sănătăţii personalului angajat prin controale periodice de medicina muncii;
 42. ţine evidenţa militară a tuturor angajaţilor cu obligaţii militare (rezervişti) conform Anexei nr. 4 din H.G. nr. 338/2002 şi Anexei nr. 3 din H.G. nr. 1194/1996;
 43. avizează situaţia rezerviştilor la locul de muncă şi prezintă pentru aprobare Centrului Militar pe raza căruia îşi are sediul, cererea de mobilizare a rezerviştilor la locul de muncă, înaintând conform Anexei nr. 5 din H.G. nr. 338/2002, tabele nominale în două exemplare cu persoanele solicitate a fi mobilizate la locul de muncă; ia măsuri de anunţare şi trimitere în timp util, la solicitarea centrelor militare, a rezerviştilor cuprinşi în planurile de mobilizare a acestora.