Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA / Serviciul Poliția Animalelor

Serviciul Poliția Animalelor se află în structura Direcției Siguranță și Ordine Publică, este condus  de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;   
 2. urmărește punerea în aplicare a măsurilor specifice dispuse pentru buna ocrotire a animalelor, în cazul unor deținători sancționți contravențional sau avertizați pe această linie;
 3. întocmeşte procese verbale de constatare în cazul unor fapte sesizate direct, careîntrunesc elementele constitutive ale infracţiunii sau sesizează organele de poliţie în legătură cu aceste fapte, pentru efectuarea de cercetări;
 4. identifică şi ia măsurile legale împotriva centrelor ilegale de dresaj inuman, adăposturilor, precum şi a proprietarilor acestor animale;
 5. intervine la sesizările cetăţenilor cu privire la tulburarea ori agresarea lor sau proprietăţii acestora, de către animale care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală;
 6. verifică şi iau măsurile legale în cazul deţinătorilor, persoane fizice şi juridice, de animale sălbatice, care încalcă normele legale în materie;
 7. întocmeşte şi supune aprobării Consiliului General al Municipiului București, planul cadru vizând activitatea în domeniu, precum şi programul anual de prevenire a maltratării animalelor;
 8. propune măsuri de îmbunătăţire ori completare a legislaţiei în domeniu, inclusiv adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului General al Muicipiului București;
 9. execută alte sarcini specifice dispuse de conducere;
 10. soluţionează petiţiile şi audienţele cetăţenilor Municipiului București privind creşterea şi întreţinerea animalelor astfel încât să nu producă poluarea mediului sau discomfort vecinilor;   
 11. colaborează cu alte instituții, pentru adăpostirea animalelor abandonate sau aflate   în pericol pe raza Municipiului Bucureşti;
 12.  ia măsurile legale ce se impun în cazul dispunerii de către instanțele de judecată a măsurii confiscării animalelor și adăpostirii lor în centre de protecție cu sprijinul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor;
 13. desfăşoară campanii de informare a legislaţiei în domeniu, precum şi de sensibilizare a opiniei publice, derulând programe specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de profil;
 14. întocmește și actualizează permanent baza de date operative privind categoriile de animale de companie și fără deținător, precum și baza de date a animalelor ce pot face obiectul maltratării, deținători – persoane fizice sau juridice, zonele de dispunere a animalelor, factorii de risc care generează fenomene de maltratare, categorii de rele tratamente aplicate animalelor;
 15. intervine, cu forțe proprii sau în colaborare cu organizații neguvernamentale/asociații de profil sau alte instituții publice, pentru salvarea vieții animalelor aflate în pericol, maltratate sau asupra cărora au fost aplicate rele tratamente.