Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte

Serviciul Achiziții, Investiții, Derulare Contracte se află în structura Direcției Economice, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. elaborează programul anual al achiziţiilor publice în conformitate cu necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii şi gradul de prioritate al acestora în funcţie de fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate şi îl supune spre aprobare Directorului General;
 2. iniţiază şi aplică procedurile de achiziţie publică în strânsă corelaţie cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de finalizare a contractelor aflate în derulare;
 3. cooperează cu serviciile responsabile de întocmirea bugetului în vederea fundamentării Proiectului de buget anual de cheltuieli proprii;
 4. asigură organizarea procedurilor de achiziţie publică pentru toate structurile instituției în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
 5. propune spre aprobare Directorului General componenţa comisiilor de evaluare, pe baza propunerilor compatimentelor iniţiatoare;
 6. asigură secretariatul comisiilor de evaluare a ofertelor;
 7. asigură elaborarea documentaţiei de atribuire la procedurile publice de achiziţii publice organizate (fişa de date, criteriile de calificare şi atribuire, tipul procedurii), organizate pe baza documentaţiei primite de la structurile de specialitate (inclusiv caietul de sarcini) din cadrul instituţiei, care solicită demararea acestora;
 8. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare (anunţuri de intenţie, participare şi atribuire sau invitaţii de participare) pentru procedurile organizate conform legislaţiei specifice în domeniu în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Ministerul Finanţelor Publice, Monitorul Oficial şi site-ul instituţiei, după caz;
 9. asigură vânzarea/transmiterea documentaţiei de atribuire pentru procedurile organizate;
 10. asigură formularea de răspunsuri la solicitările de clarificări la documentaţia de atribuire în colaborare cu structurile de specialitate solicitante;
 11. asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor la procedurile organizate;
 12. asigură întocmirea proceselor-verbale de deschidere, de analiză şi a raportului procedurii de atribuire sau de anulare a contractelor de achiziţie publică, în cadrul şedinţei comisiei de evaluare;
 13. asigură comunicarea scrisă către ofertanţii participanţi a rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
 14. asigură primirea, înregistrarea şi comunicarea scrisă a contestaţiilor primite către participanţii la procedura de achiziţie publică;
 15. asigură transmiterea punctului de vedere emis de comisia de evaluare către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 16. asigură primirea, înregistrarea şi comunicarea scrisă a măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a deciziei formulate la contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, către toţi participanţii la procedura de achiziţie publică;
 17. asigură restitutirea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţie publică;
 18. întocmeşte contractele de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări;
 19. asigură întocmirea anuală a raportului de achiziţii publice şi transmiterea acestuia la Agenţia Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
 20. asigură gestionarea bazei de date furnizori, care cuprinde informaţii cu privire la firmele participante la procedurile de achiziţie publică şi rezultatele acestora;
 21. stabileşte proceduri de atribuire a contractului, adecvate  pentru diferite tipuri de contracte publice;
 22. stabileşte clauzele contractului de achiziţie publică, modalităţi de ajustare a preţului contractului, acte adiţionale, documente constatatoare;
 23. asigură cumpărarea directă prin catalogul electronic: Cererea de ofertă, licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, etapa finală de licitaţie electronică;
 24. asigură şi încheie contractele de executare şi distribuire a formularelor tipizate;
 25. elaborează şi supune aprobării conducerii proiectului programului de investiţii;
 26. îndrumă, urmăreşte şi răspunde de executarea sarcinilor rezultate din programul de investiţii al instituţiei;
 27. analizează şi întocmeşte listele cheltuielilor de investiţii pentru „Alte cheltuieli de investiţii”, ca anexă la bugetul de cheltuieli al structurii de Poliţie Locală, cererile de achiziţionare a altor dotări independente necesare şi structurilor subordonate şi le propune spre aprobare conducerii inspectoratului în limita fondurilor bugetare aprobate;
 28. elaborează şi transmite organelor în drept informaţiile statistice privind realizarea programului de investiţii;
 29. întocmeşte rapoarte, studii şi analize în legătură cu problemele din sfera de competenţă;
 30. verifică corectitudinea soluţiilor adoptate în documentaţiile tehnico-economice şi propune, când este cazul, îmbunătăţirea acestora;
 31. verifică şi analizează dacă valoarea totală a investiţiei (devizul general) s-a evaluat în preţuri valabile la data la care se efectuează documentaţia tehnico-economică;
 32.  propune când este cazul, redistribuirea fondurilor între obiectivele de investiţii cuprinse în programul de investiţii anexă la buget, la solicitarea fundamentată a ordonatorului terţiar de credite;
 33. elaborează regulamentele procedurilor şi instrucţiunile privind planificarea, promovarea şi implementarea investiţiilor publice;
 34. întocmeşte proiecte, studii şi alte documente prevăzute de lege pentru promovarea lucrărilor şi obiectivelor de investiţii;
 35. centralizează şi analizează propunerile pentru obiective noi de investiţii, într-o strategie coerentă pentru promovarea acestora;
 36. participă la întocmirea programului anual de investiţii;
 37. întocmeşte documentaţiile necesare în vederea achiziţiei pentru obiectivele de investiţii proprii;
 38. participă la derularea formalităţilor legale de achiziţii publice;
 39. urmăreşte derularea fizică, valorică şi la termene a contractelor încheiate;
 40. conduce şi actualizează săptămânal evidenţa lucrărilor de investiţii şi reparaţii executate din bugetul local;
 41. participă la activitatea de inventariere a patrimoniului D.G.P.L.C.M.B.;
 42. întocmeşte documentaţiile pentru supunerea spre aprobare organelor abilitate a lucrărilor specifice domeniului de activitate;
 43. întocmeşte şi fundamentează lista de investiţii;
 44. face parte din comisiile de licitaţie, recepţie prin salariaţii din subordine;
 45. întocmeşte planificarea anuală (săptămânală) a realizării obiectivelor din Lista de investiţii aprobată cu toate fazele şi etapele aferente legislaţiei;
 46. răspunde de procurarea avizelor, acordurile pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
 47. ţine evidenţa contractelor de investiţii, asigură derularea componentelor legale şi administrative a acestora;
 48. asigură documentaţia tehnică şi procedurile pentru parteneriate, asocieri şi alte lucrări de investiţii;
 49. ţine registrul de evidenţă a recepţiilor;
 50. urmăreşte înregistrările în contabilitate a obiectivelor de investiţii – finalizate;
 51. ţine evidenţa şi monitorizează investiţiile contractate prin Programe UE.