Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA DE CONTROL / Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului

Serviciul Control Ecologie și Protecția Mediului se află în structura Direcției Control, se subordonează Directorului Executiv Adjunct, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. controlează respectarea legislaţiei ce reglementează normele de protecţia mediului, în vederea asigurării unui mediu de viaţă sănătos şi înlăturării riscurilor pentru mediu şi sănătatea populaţiei;
 2. desfăşoară acţiuni de control şi verifică activităţile generatoare de poluare fonică, de emisii periculoase de gaze, fum, praf sau pulberi;
 3. monitorizează, evaluează nivelul de zgomot și emite buletine de analiză sonometrică în scopul diminuării până la eliminare a disconfortului fonic creat de diverse surse acustice şi soluţionează sesizările privind disconfortul fonic;
 4. participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;
 5. controlează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor economice şi comerciale cu impact semnificativ asupra mediului, protejarea şi întreţinerea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 6. urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 7. controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuar-urile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 8. veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare şi în lacuri;
 9. controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 10. verifică obligaţiile ce revin autorităţilor publice locale/persoanelor fizice şi juridice cu privire la emiterea/aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;  
 11. verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 12. verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 13. identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 14. controlează aplicarea prevederilor legale privind modul de administrare a cimitirelor şi crematoriului uman aparţinând Municipiului Bucureşti;
 15. verifică amenajarea şi întreţinerea terenurilor bazelor sportive de recreere şi de agrement, inclusiv a lacurilor şi ştrandurilor;
 16. verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 17. verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţii; 
 18. pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate,  constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 19. întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.

 

Polițiștii locali din cadrul SCEPM solicită persoanelor fizice/juridice controlate, după caz, următoarele documente:

 

            Sub incidența LEGII PREVENIRII nr. 270/2017 avem  Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru încălcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede ca pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au obligația să coopereze cu autorităţile teritoriale şi centrale pentru protecţia mediului, cu autorităţile centrale pentru amenajarea teritoriului şi cu autorităţile administraţiei publice locale la toate lucrările preconizate în spaţiile verzi şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea amenajării acestora

Personalul S.C.E.P.M. exercită controale privind îndeplinirea de către persoanele fizice/juridice a următoarelor obligații: