Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / ALTE STRUCTURI / Compartimentul Audit Public

Compartimentul Audit Public se subordonează direct Directorului General şi are următoarele atribuţii:

 1. răspunde pentru activitatea de audit public intern, activitate funcţional independentă şi obiectivă;
 2. elaborează proiectul Planului Anual de Audit Intern, pe care îl supune aprobării Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. ;
 3. efectuează activităţi de audit public intern conform planului de audit sau a auditurilor dispuse de conducera instituţiei, conform legii;
 4. monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern;
 5. elaborează anual raportul de activităţi de audit intern, îl supune spre analiză şi aprobare Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. , după care îl transmite la Direcţia de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 6. transmite, la cerere, Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, rapoarte de activitate;
 7. în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează urgent despre acestea Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. ;
 8. auditează, cel puţin o dată la trei ani, fără a se limita la acest termen, următoarele:
  • activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de instituție din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 
  • plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 
  • administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
  • concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 
  • constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 
  • alocarea creditelor bugetare; 
  • sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 
  • sistemul de luare a deciziilor; 
  • sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
  • sistemele informatice.