Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA / Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică

Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică se află în structura Direcției Contencios, Registratură și Logistică, se subordonează Directorului Executiv, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. reprezintă Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București în fața instanțelor de judecată de toate gradele, a persoanelor juridice de drept public și de drept privat, precum şi în fața celorlalte entităţi.
 2. depune diligenţele necesare pentru pregătirea formulării apărărilor şi pentru administrarea probelor  utile soluţionării cauzelor deduse judecăţii în care instituţia este parte; 
 3. redactează întâmpinări, răspunsuri la solicitările instanţelor şi la interogatorii, întocmeşte note scrise şi concluzii scrise când se impune;
 4. redactează acţiuni judecătoreşti;
 5. promovează căile ordinare şi extraordinare de atac, când este cazul;
 6. informează conducătorul instituției la solicitarea acestuia, în legătură cu desfăşurarea cursului judecăţii precum şi asupra situaţiei dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 7. informează directorul executiv și Directorul General cu privire la situaţiile de încălcare şi nerespectare a actelor normative în vigoare;
 8. solicită informaţiile și documentele necesare de la structurile de specialitate cu care colaborează în vederea pregătirii apărării instituției;
 9. comunică structurilor de specialitate hotărârile definitive şi executorii ale instanţelor judecătoreşti, pentru punerea lor în executare;
 10. ține evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale a cauzelor litigioase şi nelitigioase în care a fost sesizat, prezintă conducerii instituţiei, lunar şi anual situaţia procesuală sau ori de câte ori este solicitată de către Directorul General
 11. transmite, la solicitarea instanţelor judecătoreşti sau a altor organe abilitate, relaţii solicitate sau copii după acte, cu aprobarea conducătorului instituţiei;
 12. informează structurile de specialitate din cadrul instituției asupra măsurilor necesare îmbunătățirii activității de constatare și sancționare a contravențiilor, în funcție de statistica hotărârilor instanțelor judecătorești;
 13. formulează opinii juridice, potrivit prevederilor legale şi a crezului său profesional, și în acest sens nu poate fi supus nici unei presiuni din partea instituției unde îşi exercită profesia sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat. 
 14. acordă consultanţă juridică, opinia sa fiind consultativă, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic în condiţiile legii;
 15. participă, împreună cu structurile de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Notelor de Fundamentare înaintate Primăriei Municipiului București în vederea întocmirii proiectelor de acte administrative ce urmează a fi transmise în vederea adoptării de Consiliul General al Municipiului Bucureşti / Primarul General, în conformitate cu legislaţia în vigoare, regulamentelor interne, procedurilor operaţionale specifice activităţii instituţiei;
 16. analizeaza și avizează pentru legalitate contractele ce urmează a fi încheiate de către D.G.P.L.C.M.B. în calitate de autoritate contractantă, astfel:
 17. avizează pentru legalitate protocoalele și celelalte tipuri de contracte, altele decât cele de achiziție publică, la care D.G.P.L.C.M.B. este parte, cu respectarea legislației incidente în vigoare.
 18. ia măsuri pentru punerea in executare a titlurilor executorii prin intermediul Birourilor executorilor judecatoresti competente.
 1. verifică ca obiectul contractului să fie licit și să corespundă atribuțiilor și modului de organizare și funcționare al D.G.P.L.C.M.B., conform legislației în vigoare;
 2. verifică existența clauzelor obligatorii cu obiectul fiecărei achiziții publice în parte și corespondența cu modelele-cadru publicate pe site-ul Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice;
 3. consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.