Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA ECONOMICA / Serviciul Financiar-Contabilitate

Serviciul Financiar-Contabilitate se află în structura Direcției Economice, este condus de un Șef Serviciu (funcție publică) şi are următoarele atribuţii:

 1. organizează, coordonează şi execută activităţile financiare ale instituţiei, contabilizează veniturile şi cheltuielile bugetare şi derulează activităţile specifice execuţiei bugetului;
 2. întocmeşte situaţiile financiare centralizate şi alte raportări pentru bugetul propriu al instituţiei;
 3. asigură derularea în bune condiţii a execuţiei bugetare;
 4. verifică efectuarea execuţiei bugetare a plăţilor, încadrarea în articole şi alineate bugetare şi în creditele aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. întocmeşte, verifică şi coordonează strategiile de reducere a riscurilor financiare asociate şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea derulării financiare a programelor;
 6. elaborează strategia financiară şi bugetară a structurii de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti pe termen mediu şi lung, adaptarea şi implementarea obiectivelor ordonatorului terţiar de credite în cadrul acesteia şi urmăreşte ducerea lor la îndeplinire;
 7. urmăreşte angajarea, utilizarea şi controlul resurselor publice locale;
 8. întocmeşte proiectele de decizii privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar în limita bugetului aprobat;
 9. întocmeşte proiectul bugetului pe anul următor şi estimările pe trei ani, pe baza clasificaţiei bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor Publice;
 10. întocmeşte documentaţii pentru fundamentarea solicitărilor pentru alocaţii de la bugetul local, participă la analize pentru aprobarea acestora şi urmăreşte confirmarea/comunicarea sumelor repartizate;
 11. detaliază pe trimestre bugetul aprobat şi îl prezintă spre semnare ordonatorului terţiar de credite;
 12. transpune în format electronic bugetul aprobat, detaliat pe trimestre şi-l transmite la unitatea de trezorerie din sectorul în care instituţia îşi desfăşoară activitatea;
 13. întocmeşte proiecte pentru rectificarea/modificarea bugetului aprobat, precum şi modificarea programelor de investiţii anexe la buget şi proiectele de hotărâri corespunzătoare;
 14. întocmeşte documentaţiile pentru deschiderea/retragerea creditelor bugetare şi repartizarea acestora;
 15. întocmeşte ordine de plată şi dispoziţii bugetare pentru alocarea sumelor aprobate în buget;
 16. întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind contul de execuţie al bugetului instituţiei pe care le transmite Direcţiei Buget, din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
 17. realizează necesarul de cheltuieli în vederea întocmirii proiectului de buget anual cât şi a rectificărilor acestuia;
 18. urmăreşte efectuarea plăţilor şi cheltuielilor conform bugetului aprobat;
 19. urmăreşte derularea contractelor conform prevederilor bugetare;
 20. asigură întocmirea listei de investiţii şi urmărirea executării acesteia;
 21. organizează şi conduce evidenţa contabilă în cadrul instituţiei;
 22. urmăreşte execuţia bugetară pe structura clasificaţiei bugetare (capitole, titluri, articole, alineate) în cadrul instituţiei;
 23. asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile financiare cu care interacţionează;
 24. verifică, trimestrial şi anual, încadrarea în limitele creditelor bugetare aprobate şi repartizate pe trimestre;
 25. avizează documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în limita şi pe structura bugetului repartizat;
 26. întocmeşte şi transmite situaţii şi rapoarte statistice din domeniul de activitate;
 27. întocmeşte lunar declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale;
 28. asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară şi străinătate pentru personalul instituţiei, în interesul serviciului, pe baza dispoziţiilor de deplasare;
 29. ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate în buget;
 30. întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;
 31. urmăreşte derularea financiară a contractelor şi operaţiunilor;
 32. organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale;
 33. organizează şi conduce contabilitatea pe bază de angajamente ţinând evidenţa angajamentelor bugetare şi legale şi raportarea angajamentelor bugetare;
 34. verifică documentele justificative primare şi întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile economico-financiare;
 35. asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi o transmite către Serviciul Contencios, Legalitate Acte și Îndrumare Juridică;
 36. asigură evidenţa contabilă a tuturor activităţilor, operaţiunilor economico-financiare şi bugetare prin înregistrarea cronologică şi sistematică, sintetică şi analitică;
 37. asigură întocmirea registrelor contabile obligatorii;
 38. asigură evidenţa bunurilor de orice fel din patrimoniul aflat în administrarea instituţiei, pe întreaga durată de viaţă a acestora;
 39. efectuează înregistrarea în contabilitate în baza documentelor justificative, în cazul preluării sau transferului de active fixe;
 40. înregistrează scoaterea din funcţiune a imobilizărilor corporale şi necorporale, casarea obiectelor de inventar şi declasarea bunurilor materiale;
 41. efectuează operaţiunile de înregistrare în contabilitate, referitoare la transferul sau cedarea către alte instituţii a bunurilor conform propunerilor comisiei de inventariere;
 42. efectuează şi verifică exactitatea înregistrărilor contabile şi controlează concordanţa dintre contabilitatea sintetică şi analitică, întocmind balanţa de verificare lunară, pe baza datelor preluate din fişele de cont pentru operaţii diverse;
 43. verifică înregistrările în contabilitatea analitică întocmind la sfârşitul perioadei pentru care se întocmesc situaţiile financiare, balanţa de verificare analitică;
 44. asigură furnizarea datelor necesare pentru întocmirea lunară, trimestrială şi anuală a execuţiei bugetare cât şi a altor raportări statistice;
 45. realizează înregistrarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar în registrele de inventar şi completarea fişelor de inventar pe locuri de folosinţă şi pe persoane;
 46. realizează înregistrarea operaţiunilor contabile în fişe de cont;
 47. înregistrează transferurile şi consumurile materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor de carburant, pe baza bonurilor de consum sau de transfer, după caz;
 48. asigură întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
 49. asigură urmărirea lichidărilor avansurilor spre decontare acordate salariaţilor instituţiei, precum şi calculul penalităţilor de întârziere şi virarea acestora la buget;
 50. urmăreşte încasarea debitelor instituţiei provenite din diverse operaţii economice;
 51. urmăreşte modul de efectuare a inventarierii patrimoniului instituţiei, conform legislaţiei în vigoare şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor constatate de către comisia de inventariere.