Telefon
021 9752
Pentru urgențe – SNUAU 112
Email
office@plmb.ro

DESPRE NOI

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

CONTACT

CETĂȚEANUL COMUNICĂ

DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL

DIRECTIA CONTENCIOS, REGISTRATURA SI LOGISTICA

DIRECTIA DE SIGURANTA SI ORDINE PUBLICA

DIRECTIA CENTRUL ISTORIC

DIRECTIA DISPECERAT OPERATIV INTEGRAT

DIRECTIA ECONOMICA

DIRECTIA CONTROL

ALTE STRUCTURI

MEDIA

/ ACASA / DIRECTIA COMUNICARE, ANALIZA-SINTEZA SI RELATII CU PUBLICUL / Biroul Organizare, Mobilizare și Analiză-Sinteză

Biroul Organizare, Mobilizare și Analiză-Sinteză se află în structura Serviciului Imagine și Comunicare, este condus de un Șef Birou (funcție publică) și are următoarele atribuții:

 1. pe baza datelor primite de la structurile operative ale instituției, saptămânal, în fiecare zi de luni, întocmeşte informarea operativă, pe care o prezintă, Directorului General al  Poliţiei Locale;
 2. lunar, sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea Primarului General sau Directorului General al D.G.P.L.C.M.B., întocmește statistici, analize, situaţii tematice sau alte documente, care se referă la activitatea şi performanţele personalului instituţiei;
 3.  organizează arhivarea electronică a rapoartelor privind activităţile săptămânale desfăşurate de structurile operative ale D.G.P.L.C.M.B.;
 4.  în baza bilanţurilor tuturor structurilor din instituţie, întocmeşte proiectul bilanţului anual al activităţii D.G.P.L.C.M.B.;
 5. asiugră centralizarea datelor necesare elaborării punctajelor de discuții sau altor materiale de interes la elaborarea cărora participă mai multe structuri ale D.G.P.L.C.M.B.;
 6. participă împreună cu structura specializată din cadrul Direcției Dispecerat Operativ Integrat, la elaborarea Buletinului Informativ zilnic al instituţiei, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu şi asigură difuzarea acestuia, în funcție de dispozițiile Directorului General;
 7.  în cazul unor manifestări de amploare, de importanţă locală sau naţională sau ori de câte ori este necesar, întocmeşte, în baza solicitărilor aprobate de Primarul General, planurile de măsuri privind participarea efectivelor D.G.P.L.C.M.B., în vederea creerii unui cadru unitar şi coerent de acţiune între structurile instituţiei;
 8. în baza rapoartelor structurilor din instituţie participante la misiuni de ordine publică, întocmeşte raportul final privind modul de realizare a misiunii, care se înaintează, spre aprobare, Directorului General al D.G.P.L.C.M.B.  sau, după caz, Primarului General;
 9.  prezintă, în şedinţele de lucru ale Directorului General al D.G.P.L.C.M.B. , sinteze ale activităţilor şi propune măsuri pentru executarea la parametrii optimi a tuturor misiunilor conform obiectivului general şi obiectivelor specifice ale instituţiei;
 10. participă la redactarea de norme interne sau reglementări punctuale privind ordinea publică, transportul de persoane şi valori şi pentru paza obiectivelor;
 11. participă la redactarea protocoalelor de cooperare/colaborare interinstituţională;
 12.  asigură funcţia de proiectare/prognoză, planificare a acţiunilor, activităţilor şi misiunilor structurilor din componenţa D.G.P.L.C.M.B. ;
 13.  participă la elaborarea planurilor anuale de activitati, în baza planurilor comunicate de structurile institutiei;
 14.  întocmeşte, împreună cu structurile implicate, situaţii periodice privind stadiul realizării obiectivelor anuale;
 15. asigură informarea cetăţenilor cu privire la rezolvarea oportună şi la timp a cererilor, reclamaţiilor, petiţiilor sau scrisorilor adresate instituţiei; 
 16. urmăreşte uniformizarea şi standardizarea planurilor de măsuri pentru participarea la misiuni care să asigure o activitate coerentă, unitară şi eficientă a structurilor participante;
 17. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau îndeplineşte ordinele stabilite de Directorul General, Directorul Executiv sau de către Şeful de serviciu;
 18. completează şi ţine la zi Registrul acţiunilor şi verifică modul de întocmire al acestuia la nivelul compartimentelor operative;
 19. organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite.